Missie en visie

Visie en kernwaarden

Voor de visie en strategie stelt SMC dat iedere medewerker een ambassadeur is en daarmee ook het imago bepaalt van SMC. Dit met als doel het verkrijgen van de juiste overeenkomsten en de monitoring op de naleving van hetgeen hierin is opgenomen. Hierbij is ons voornaamste doel om vanuit optimaal beheer de samenwerking tussen de opdrachtgever en dienstverlener te verbeteren waarbij een hogere kwaliteit wordt gerealiseerd tegen lagere kosten.

Onze kerncompetenties:

Betrouwbaar

Onze handelingen worden adequaat uitgevoerd, op basis van geldende regels en verantwoording naar onze klanten toe. Hiervoor hanteren wij een geheimhoudingsplicht voor (gevoelige) informatie die hieronder valt.

Resultaatgericht

Niet alleen toegepast op al onze contracten maar ook naar onze medewerkers toe. SMC maakt concrete afspraken en stelt meetbare doelen voor.

Innovatief

Maken gebruik van alle media die ons ter beschikking worden gesteld en bijdragen aan de juiste arbeidsomstandigheden en regelgeving.

Klantgericht

Onze opdrachtgever staat centraal. Wij hanteren korte lijnen en door een minimaal verloop bouwen onze medewerkers een persoonlijke relatie op. Hierdoor weten opdrachtgever precies bij wie men moet zijn.

Objectief
Controle en of advies zal op basis van objectiviteit worden uitgevoerd en zal elke belangenverstrengeling of schijn hierop uitsluiten. Toetsing van offertes van dienstverleners worden gecontroleerd op juiste parameters (o.a. CAO, Arbo omstandigheden en opleidingen) en worden nageleefd alvorens een positief advies kenbaar gemaakt wordt bij onze opdrachtgevers.