Europese aanbestedingen

In dit artikel gaan we in op de verschillende soorten Europese aanbestedingen en de belangrijkste regels die daarop van toepassing zijn, zoals inschrijfmomenten, de informatie die u in een nota moet opnemen en de verschillen tussen nationale en Europese aanbestedingen. SMC Group kan u als facilitair adviesbureau helpen bij Europese aanbestedingen

Europese aanbesteding betekenis

Europese aanbestedingen zijn overheidsopdrachten die door regeringen en andere overheidsinstanties worden gebruikt om goederen, diensten en werken aan te kopen bij leveranciers. Dit proces wordt geregeld door de Wet inzake overheidsopdrachten van de Europese Unie, waarin de regels voor de uitvoering en gunning van aanbestedingen zijn vastgelegd.

/ Facilitaire aanbesteding met SMC

SMC Group helpt u facilitaire
diensten efficiënter in te kopen,
contracten te beheren of uw
facilitaire afdeling te coördineren.

Verschil nationale en Europese aanbesteding

Het belangrijkste verschil tussen een nationale aanbesteding en een Europese aanbesteding is het toepassingsgebied. Een nationale aanbesteding is van toepassing op opdrachten die worden gefinancierd en uitgevoerd binnen één lidstaat van de Europese Unie, terwijl een Europese aanbesteding van toepassing is op opdrachten die de EU-brede drempelbedragen overschrijden.

Wanneer Europese aanbesteding? Met drempelwaarden voor 2023

Een Europese aanbesteding is vereist wanneer een aanbestedende dienst een opdracht voor leveringen, diensten of werken wil gunnen en de geraamde waarde van de opdracht een bepaalde drempel overschrijdt. De drempelbedragen worden vastgesteld door de Europese Commissie en worden regelmatig bijgewerkt. Momenteel zijn de drempelbedragen voor Europese aanbestedingen in euro’s:

 • € 214.000 voor opdrachten voor leveringen en diensten in de centrale overheid en nutssectoren
 • € 139.000 voor opdrachten voor leveringen en diensten in andere sectoren dan de centrale overheid en nutssectoren
 • € 5.350.000 voor opdrachten voor werken


Bij opdrachten die onder deze drempelbedragen blijven, zijn aanbestedende diensten nog steeds verplicht om de beginselen van transparantie, gelijke behandeling en non-discriminatie toe te passen bij de gunning van de opdracht. In deze gevallen kan een nationale aanbestedingsprocedure worden gevolgd in plaats van een Europese aanbesteding.

Procedure van een Europese aanbesteding

Hieronder volgt een korte beschrijving van de stappen die doorgelopen moeten worden voor een Europese aanbesteding:

  1. Aankondiging van de aanbesteding in Publicatieblad van de Europese Unie
  2. Indiening van de inschrijving binnen de gestelde termijn door potentiële leveranciers
  3. Beoordeling van inschrijvingen op basis van gunningscriteria
  4. Selectie van de winnende inschrijver op basis van de economisch meest voordelige inschrijving
  5. Bekendmaking van de gunning van de opdracht
  6. Contractonderhandelingen met winnende inschrijver
  7. Uitvoering van opdracht na ondertekening van contract
/OVER ONS

Onze handelingen worden adequaat uitgevoerd op basis van geldende regels en we leggen verantwoording af aan onze klanten. Wij hanteren een geheimhoudingsplicht voor (gevoelige) informatie die hieronder valt.

Ben je benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen?

Bel met ons kantoor of neem contact op via onze contactpagina.

Eisen Europese aanbesteding

Er zijn een aantal eisen waar u rekening mee moet houden wanneer u een Europese aanbesteding wil doen. 

 • De aanbesteding moet worden aangekondigd in PBEU voor openbaarheid en gelijke toegang
 • De aankondiging moet alle relevante info bevatten: vereisten, gunningscriteria, termijnen en de indieningsprocedure
 • Alle inschrijvers worden gelijk behandeld en objectieve criteria worden toegepast bij de beoordeling van biedingen
 • Er is sprake van transparantie bij de gunning van de opdracht en de keuze voor de winnende bieder wordt duidelijk gemotiveerd
 • Specificaties en eisen mogen niet een bepaalde leverancier of product begunstigen
 • De opdracht moet economisch en efficiënt uitgevoerd worden
 • Er moet tijd gegeven worden voor reacties op de aankondiging en de indiening van biedingen
 • Potentiële leveranciers moeten aan minimumeisen en selectiecriteria voldoen en op financiële en technische capaciteiten beoordeeld worden
 • De vertrouwelijkheid van de biedingen en andere vertrouwelijke informatie moeten gewaarborgd worden
 

Let op: dit is geen uitputtende lijst en de specifieke eisen kunnen verschillen afhankelijk van het type aanbesteding en de aard van de opdracht. Het is daarom belangrijk om de relevante wet- en regelgeving te raadplegen en professioneel advies in te winnen indien nodig.

Een greep uit de bedrijven waarvoor we gewerkt hebben