Europese aanbestedingen

In dit artikel gaan we in op de verschillende soorten Europese aanbestedingen en de belangrijkste regels die daarop van toepassing zijn, zoals wanneer u moet inschrijven, welke informatie u in een nota moet opnemen en de verschillen tussen nationale en Europese aanbestedingen.

Europese aanbesteding betekenis

Europese aanbestedingen zijn een vorm van overheidsopdrachten die door regeringen en andere overheidsinstanties worden gebruikt om goederen, diensten en werken aan te kopen bij leveranciers. Dit proces wordt geregeld door de Wet inzake overheidsopdrachten van de Europese Unie, waarin de regels voor de uitvoering en gunning van aanbestedingen zijn vastgelegd.

/ Facilitaire aanbesteding met SMC

SMC Group helpt u facilitaire
diensten efficiënter in te kopen,
contracten te beheren of uw
facilitaire afdeling te coördineren.

Verschil nationale en europese aanbesteding

Het belangrijkste verschil tussen een nationale aanbesteding en een Europese aanbesteding is het toepassingsgebied. Een nationale aanbesteding is van toepassing op opdrachten die worden gefinancierd en uitgevoerd binnen één lidstaat van de Europese Unie, terwijl een Europese aanbesteding van toepassing is op opdrachten die de EU-brede drempelbedragen overschrijden.

Wanneer Europese aanbesteding? Met drempelwaarden voor 2023

Een Europese aanbesteding is vereist wanneer een aanbestedende dienst een opdracht voor leveringen, diensten of werken wil gunnen en de geraamde waarde van de opdracht een bepaalde drempel overschrijdt. De drempelbedragen worden vastgesteld door de Europese Commissie en worden regelmatig bijgewerkt. Momenteel zijn de drempelbedragen voor Europese aanbestedingen in euro’s:

 • € 214.000 voor opdrachten voor leveringen en diensten in de centrale overheid en nutssectoren
 • € 139.000 voor opdrachten voor leveringen en diensten in andere sectoren dan de centrale overheid en nutssectoren
 • € 5.350.000 voor opdrachten voor werken


Bij opdrachten die onder deze drempelbedragen blijven, zijn aanbestedende diensten nog steeds verplicht om de beginselen van transparantie, gelijke behandeling en non-discriminatie toe te passen bij de gunning van de opdracht. In deze gevallen kan een nationale aanbestedingsprocedure worden gevolgd in plaats van een Europese aanbesteding.

Procedure van een Europese aanbesteding

Hieronder een korte beschrijving van de stappen die doorlopen moeten worden voor een Europese aanbesteding:

  1. Aankondiging van de aanbesteding in Publicatieblad van de Europese Unie
  2. Potentiële leveranciers dienen inschrijving binnen gestelde termijn in
  3. Beoordeling van inschrijvingen op basis van gunningscriteria
  4. Selectie van winnende inschrijver op basis van economisch meest voordelige inschrijving
  5. Bekendmaking van gunning van opdracht
  6. Contractonderhandelingen mogelijk met winnende inschrijver
  7. Uitvoering van opdracht na ondertekening van contract.
/OVER ONS

Onze handelingen worden adequaat uitgevoerd, op basis van geldende regels en verantwoording naar onze klanten toe. Hiervoor hanteren wij een geheimhoudingsplicht voor (gevoelige) informatie die hieronder valt.

Ben je benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen?

Bel met ons kantoor of neem contact op via onze contactpagina.

Eisen Europese aanbesteding

Er zijn een aantal eisen waar je rekening mee moet houden wanneer je een Europese aanbesteding wil doen. 

 • Aanbesteding moet worden aangekondigd in PBEU voor openbaarheid en gelijke toegang
 • Aankondiging moet alle relevante info bevatten: vereisten, gunningscriteria, termijnen, indieningsprocedure
 • Alle inschrijvers gelijk behandelen en objectieve criteria toepassen bij beoordeling biedingen
 • Transparant zijn bij gunning opdracht en duidelijke motivering geven voor keuze winnende bieder
 • Specificaties en eisen mogen niet bepaalde leverancier of product begunstigen
 • Opdracht economisch en efficiënt uitvoeren
 • Tijd geven voor reactie op aankondiging en indienen biedingen
 • Potentiële leveranciers moeten minimumeisen en selectiecriteria voldoen, financiële en technische capaciteit beoordeeld worden
 • Vertrouwelijkheid biedingen en andere vertrouwelijke informatie waarborgen

Let op: dit is geen uitputtende lijst en de specifieke eisen kunnen verschillen afhankelijk van het type aanbesteding en de aard van de opdracht. Het is daarom belangrijk om de relevante wet- en regelgeving te raadplegen en professioneel advies in te winnen indien nodig.

Een greep uit de bedrijven waarvoor we gewerkt hebben