Aanbestedingen

Aanbestedingen zijn een ingewikkeld en vaak moeilijk proces. Het omvat verschillende stappen en procedures om ervoor te zorgen dat een contract de beste waarde oplevert. Inzicht in de verschillende soorten aanbestedingen en de fasen van het aanbestedingsproces is essentieel voor een succesvol resultaat.

Allereerst, wat is een aanbesteding?

Een aanbesteding is een proces waarbij een opdrachtgever, zoals een overheid of bedrijf, een opdracht of project openbaar aanbiedt voor externe partijen om op te bieden. Geïnteresseerde partijen kunnen hun voorstel of offerte indienen en worden beoordeeld op basis van specifieke criteria. Het doel van een aanbesteding is om een eerlijke en transparante procedure te waarborgen en de beste kandidaat voor de opdracht te selecteren.

SMC Group is een facilitair adviesbureau dat u kan helpen bij verschillende soorten aanbestedingen. Denk aan aanbestedingen voor catering, aanbestedingen groenvoorziening, facilitaire aanbestedingen en aanbestedingen in de beveiliging.

/ Facilitaire aanbesteding met SMC

SMC Group helpt u facilitaire
diensten efficiënter in te kopen,
contracten te beheren of uw
facilitaire afdeling te coördineren.

De verschillende soorten aanbestedingen

Er zijn verschillende soorten aanbestedingen die variëren met betrekking tot het aantal uitgenodigde potentiële leveranciers, de selectiecriteria en de geldende wet- en regelgeving. Er zijn vier soorten aanbestedingen:

  • Meervoudig onderhandse aanbesteding
  • Enkelvoudig onderhandse aanbesteding
  • Openbare aanbesteding
  • Europese aanbesteding
 
Hieronder leggen we verder uit wat deze soorten aanbestedingen inhouden.

De meervoudig onderhandse aanbesteding

Een meervoudig onderhandse aanbesteding is een aanbestedingsprocedure waarbij een opdrachtgever meerdere potentiële opdrachtnemers uitnodigt om een offerte in te dienen voor een opdracht. Het aantal uitgenodigde opdrachtnemers is beperkt en vooraf bepaald, meestal tussen de drie en vijf bedrijven. Anders dan bij een openbare aanbesteding, waarbij iedereen die voldoet aan de gestelde eisen een offerte kan indienen, zijn meervoudig onderhandse aanbestedingen dus meer gericht op een selecte groep bedrijven.

Enkelvoudig onderhandse aanbestedingen

Een enkelvoudig onderhandse aanbesteding is een aanbestedingsprocedure waarbij een opdrachtgever één potentiële opdrachtnemer uitnodigt om een offerte in te dienen voor een opdracht. In tegenstelling tot meervoudig onderhandse en Europese aanbestedingen is hierbij maar één bedrijf betrokken. De opdrachtgever selecteert zelf het bedrijf dat hij voor de opdracht geschikt acht, bijvoorbeeld op basis van eerdere ervaringen of kennis van de branche.

/OVER ONS

Onze handelingen worden adequaat uitgevoerd op basis van geldende regels en we leggen verantwoording af aan onze klanten. Wij hanteren een geheimhoudingsplicht voor (gevoelige) informatie die hieronder valt.

Ben je benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen?

Bel met ons kantoor of neem contact op via onze contactpagina.

Openbare aanbestedingen

Een openbare aanbesteding is een aanbestedingsprocedure waarbij alle geïnteresseerde bedrijven de kans krijgen om een offerte in te dienen voor een opdracht. De procedure verloopt in drie stappen: publicatie van de aankondiging, selectie van de gekwalificeerde bedrijven en beoordeling van de offertes.

Europese aanbesteding

Een Europese aanbesteding is een procedure voor de selectie van opdrachtnemers voor opdrachten boven een bepaald bedrag in de Europese Unie. De eisen van een Europese aanbesteding omvatten de publicatie van een aankondiging, de selectie van gekwalificeerde bedrijven, de beoordeling van de offertes en de gunning van de opdracht.

 

Eisen Europese aanbestedingen

Een Europese aanbesteding vereist de naleving van specifieke regels, zoals het publiceren van een opdrachtaankondiging, het opstellen van selectiecriteria voor gekwalificeerde bedrijven, het garanderen van gelijke kansen voor alle deelnemers en het beoordelen van offertes op basis van transparante en objectieve criteria. Europees aanbesteden is verplicht voor opdrachten boven drempelwaarden die variëren per type opdracht en opdrachtgever, zoals bepaald is in de Europese wetgeving.

aanbesteding catering aanbestedingskalender beveiliging aanbesteden meervoudig enkelvoudig onderhands aanbesteden

De tenderkalender of aanbestedingskalender

Een tenderkalender of aanbestedingskalender is een online platform waarop overheden en andere organisaties aankondigingen van aanbestedingen plaatsen. Dit overzicht biedt bedrijven en leveranciers de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van nieuwe opdrachten en ze kunnen zich aanmelden om in aanmerking te komen voor een opdracht. Het doel van de tenderkalender is om de transparantie van het aanbestedingsproces te vergroten en een eerlijke concurrentie tussen potentiële leveranciers te waarborgen. Bekijk hier de aanbestedingskalender van de overheid.

Een greep uit de bedrijven waarvoor we gewerkt hebben